Na těchto stránkách naleznete některé ze zajímavých i aktuálních informací týkajících se oblastí ENERGETIKY, STAVEBNICTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 

V rámci spolupráce se společností PORSENNA o.p.s. i jako fyzická osoba (OSVČ) Vám mohu nabídnout tyto služby:

  • zpracování energetických auditů budov a zařízení (zejména využívajících obnovitelné zdroje energie - např. solární systémy, fotovoltaické systémy, bioplynové stanice, kotelny na biomasu, apod.) a studií proveditelnosti včetně podpory při zpracování žádostí o dotace poskytované v rámci Operačních programů EU (zejména OPŽP, OPPIK Úspory energie a Nemovitosti)
  • zpracování žádostí o dotace a jejich odborných příloh (odborných / energetických posudků, projektové dokumentace, energetických auditů) k prokázání splnění požadavků na energetickou náročnost budov (např. v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám, Nový PANEL) a zpracování průkazů energetické náročnosti budov
  • prosazování principů udržitelného rozvoje ve stavebnictví a energetice (zejména v rámci projektů pro obce a města), spolupráce a pomoc při zavádění energetického managementu v obcích a městech v souladu s ČSN EN ISO 50001, software pro energetický management atd.
  • projektech vzdělávání a osvěty pro školy v oblasti úspor energie a využití OZE
  • poradenství a konzultace k pasivním domům a úsporám energie

Aktuálně

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo program Nová zelená úsporám 2014-2020. Více informací naleznete na www.novazelenausporam.cz. Příjem žádostí o dotaci na bytové domy (na území hl. m. Prahy) probíhá od 15. května 2015, příjem žádostí o dotaci na rodinné domy ve 3. výzvě zahájen 22. října 2015.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 37. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení". Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Příjem žádostí probíhá od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017.
 
Podrobnosti k Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014 – 2020 naleznete na www.opzp.cz. Od 1. září 2016 do 20. prosince 2016 je možné žádat v rámci 39. výzvy o dotaci pro veřejné budovy v PO 5 Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
 

Podrobnosti k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro programové období 2014 – 2020 naleznete zde. Žádosti o podporu ve Výzvě I programu Nemovitosti a ve Výzvě I programu Úspory energie jsou přijímány od 1. prosince. 2015 do 30. dubna 2016.

 

Společnost PORSENNA o.p.s. je nyní energetickým konzultačním a informačním střediskem (EKIS) vybraným Ministerstvem průmyslu a obchodu, a poskytuje tak bezplatné energetické poradenství občanům, zástupcům veřejné správy, podnikům a podnikatelům. Více informací, jakým způsobem si domluvit schůzku nebo poslat dotaz, naleznete zde.