Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budovy (§ 7) ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je „vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení“. Průkaz energetické náročnosti budovy (§ 7a) je „dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy“.

Požadavky na energetickou náročnost budovy

V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 78/2013 Sb.) a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení:

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013

b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, resp. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, resp. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018

c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2018, resp. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2019, resp. menší než 350 m2, a to 1. ledna 2020

Poznámka: Co přesně znamenají budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jaké „energetické“ požadavky musí plnit, jak se liší od tzv. nízkoenergetických či pasivních domů a další souvislosti přehledně popisuje článek „Budovy s téměř nulovou spotřebou – porovnání energetických standardů“ uveřejněný na webu www.tzb-info.cz.

d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek energie“)

V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 78/2013 Sb.) a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu

Povinnosti vlastníka budovy v případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, uvádí § 7 odst. (3) zákona o hospodaření energií.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni snižovat energetickou náročnost budov podle § 7 odst. (4) zákona o hospodaření energií, přičemž výjimky z těchto povinností uvádí § 7 odst. (5) zákona o hospodaření energií.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“):

a) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov

b) u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. července 2013, resp. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. července 2015

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy. Vlastník jednotky je povinen:

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky a od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy a od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

Vzor protokolu průkazu energetické náročnosti budovy (první dvě stránky)

průkaz energetické náročnosti budovy vzor

Příklad (vzor) grafického znázornění průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Povinnosti podle odstavců 1 až 3 (§ 7a) zákona o hospodaření energií se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. (5) písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Poznámky:

Průkaz energetické náročnosti budovy bývá někdy nazýván energetický štítek, což je nesprávný a zavádějící pojem a neměl by být používán. Podle zákona č. 406/2000 Sb. je energetickým štítkem zcela jiný dokument, je to „označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem“.

Dalším používáným pojmem je protokol k energetickému štítku obálky budovy a energetický štítek obálky budovy, jejichž obsah je dán Přílohou C technické normy ČSN 730540-2:2011. Jedná se o technické dokumenty, kterými je možné doložit splnění požadavku na prostupi tepla obálkou budovy. Jejich zpracování není vyžadováno legislativou.

 

Komentáře jsou uzavřeny.