Energetický audit

Energetickým auditem ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí „písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci“.

Co je energetický audit?

Energetický audit by měl zjednodušeně řečeno posoudit stav energetického hospodářství a na základě posouzení navrhnout energeticky úsporná opatření týkající se nejen stavebního řešení objektu a jeho technických zařízení, ale také například smluvních podmínek s dodavateli energie či opatření organizačního charakteru. Opatření jsou porovnávána se stávajícím stavem a vzájemně mezi sebou nejen z hlediska energetického (velikost úspory energie), ale i ekonomického (investiční a provozní náklady) a v neposlední řadě environmentálního (snížení znečištění ovzduší).

Kdo je povinen nechat zpracovat energetický audit?

Energetický audit pro budovu nebo energetické hospodářství má dle § 9 zákona č. 406/2000 Sb. povinnost zpracovat:

1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat energetický audit případě, že:

a) tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie 700 GJ/rok (194 MWh/rok) stanovená prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 480/2012 Sb.), a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem tj. u organizačních složek státu, krajů, obcí a jejich příspěvkových organizací 1 500 GJ (417 MWh) a u fyzických a ostatních právnických osob 35 000 GJ (9 722 MWh)

b) u větší změny dokončené budovy (týkající se více než 25 % plochy obálky budovy) nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f) zákona.

energetický audit vzor

Vzor evidenčního listu energetického auditu (strana 1)

Vzor evidenčního listu energetického auditu (strana 2)

2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován.

Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na:

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

Kdo je oprávněn zpracovat energetický audit?

Energetický audit ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou (podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona) tj. fyzickou osobou, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a která je zapsána v Seznamu energetických specialistů MPO.

Cena za zpracování energetického auditu?

Jak už v konkurenčním prostředí bývá zvykem, cena energetického auditu může být velmi rozdílná. Její výše nemusí vždy odpovídat kvalitě výsledného díla, z tohoto důvodu je vhodné vždy pečlivě vybrat zpracovatele. Pro stanovení ceny energetického auditu dříve existoval tzv. honorářový řád (Asociace energetických auditorů), podle kterého bylo možné na základě obestavěného objemu budov, počtu budov, spotřeby energie a dalších údajů vypočítat cenu za zpracování EA. Je však nutné podotknout, že i tento výpočet bylo možné do jisté míry subjektivně ovlivnit, např. výší hodinové sazby zpracovatele, opakovatelností EA apod.

Pokuta za nesplnění povinnosti zpracovat energetický audit?

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu podle § 9 odst. 1 zákona a právnická nebo podnikající fyzická osoba jako podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona, dopustí se tím správního deliktu, za který ji může být uložena pokuta ve výši až 5 000 000 Kč (§ 12a zákona).

Komentáře jsou uzavřeny.