Energetický posudek ze zákona č. 201/2012 Sb.

Energetický posudek vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb.

Podle § 16 odst. (7) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.: „Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“

Výše uvedené znamená, že při výstavbě každého nového stacionárního zdroje znečišťování nebo při jeho větší změně bude nezbytné v rámci povolovacího procesu nechat vypracovat energetický posudek.

Jedná se o energetický posudek zpracovaný podle § 9a odst. (1) písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož povinný obsah je dán prováděcí vyhláškou č. 480/2012 Sb. k tomuto zákonu.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.