Energetický posudek

Energetickým posudkem ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí „písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení“.

Kdo je povinen nechat zpracovat energetický posudek?

Energetický posudek má dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb. povinnost zajistit stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství pro:

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie (energetický posudek je v tomto případě součástí průkazu energetické náročnosti budovy)

b) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren

c) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě

d) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW

e) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak

f) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene e), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak

Vzor evidenčního listu energetického posudku (strana 1)

energetický posudek vzor

Vzor evidenčního listu energetického posudku (strana 2)

Energetický posudek zpracovaný podle písm. b) až d) musí být součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, pokud není třeba územního rozhodnutí, součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo, součástí dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může také na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek, tyto případy uvádí § 9a odst. (2) zákona o hospodaření energií.

Pokuta za nesplnění povinnosti zpracovat energetický posudek?

Pokud fyzická osoba jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 9a odst. 1, dopustí se tím přestupku, za který ji může být uložena pokuta ve výši až 100 000 Kč (§ 12 zákona).

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, dopustí se tím správního deliktu, za který ji může být uložena pokuta ve výši až 5 000 000 Kč (§ 12a zákona).

Komentáře jsou uzavřeny.