Kontroly kotlů

V souvislosti se zákonnými povinnostmi týkajícími se provozu zdrojů tepla (kotlů) nejen na pevná paliva, tzn. i zdrojů na kapalná a plynná paliva, je vhodné si nejprve upřesnit legislativní terminologii. Revize elektrických, plynových a jiných zařízení jsou popsány samostatně v dalším příspěvku.

Například vyhláška č. 85/1978 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce rozlišuje kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení, vyhláška č. 91/1993 Sb. ke stejnému zákonu stanovuje kromě povinností provozovatele také odborné prohlídky nízkotlakých kotelen. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. stanovuje požadavky na čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty (komínu). A zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stanovuje mj. povinnosti provozovatele stacionárního zdroje tj. povinnost kontroly kotle resp. „kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva“ (o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně).

Přehled výše uvedených povinností uvádí následující tabulka.

Zařízení / PovinnostTermíny / LhůtyLegislativní předpisyOsoba oprávněná provádět činnost
kontrola kotle na pevná paliva
kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (tep. příkon od 10 kW do 300 kW)
do 31.12.2016 a následně každé 2 rokyzákon č. 201/2012 Sb. odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě
kontrola plynového zařízení
1)
1x ročně
(dle ČSN 07 0703 kontrola funkce kotlů min. 1x ročně, kontrola detektorů a pojistek plamene 1x měsíčně)
vyhláška č. 85/1978 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.pracovník, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení
výchozí revize plynového zařízení
1)
před uvedením
zařízení do provozu
vyhláška č. 85/1978 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.revizní technik
dodavatelská organizace
provozní revize plynového zařízení
1)
§ 7
zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, ….
(dle ČSN 38 6405 a ČSN 07 0703 1x za 3 roky)
vyhláška č. 85/1978 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.revizní technik
zkouška plynového zařízení
1)
§ 9
přezkoušení po dokončení montáže nebo rekonstrukce
vyhláška č. 85/1978 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.revizní technik
organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení
odborná prohlídka
nízkotlaké kotelny
§ 16
1x ročně
vyhláška č. 91/1993 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik
čištění komínu
čištění spalinové cesty 2)
do 50 kW:
pevná paliva 3x za rok, kapalná paliva 2x za rok, plynná paliva 1x rok
nad 50 kW:
pevná paliva 2x za rok, kapalná a plynná paliva 1x za rok
vyhláška 3) č. 34/2016 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb.oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví
revize komínu
revize spalinové cesty 2)
§ 3
před uvedením do provozu nebo
po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva…
vyhláška 3) č. 34/2016 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb.oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest
kontrola komínu
kontrola spalinové cesty 2)
spotřebiče na pevná paliva nad 50 kW 2x za rok,
ostatní spotřebiče 1x za rok
vyhláška 3) č. 34/2016 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb.oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví

1) vyjma zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení

2) za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu

3) původní nařízení vlády č. 91/2010 Sb. zrušeno zákonem č. 320/2015 Sb.

Na webu tzb-info byly publikovány články k tomuto tématu např. Termín pro povinné revize kotlů na tuhá paliva se přiblížil, kde najít topenáře?, Neplatné kontroly kotlů – jak nenaletět podvodníkům a jak vybrat správného kontrolora nebo Od 1. 1. 2017 mohou úřady zkontrolovat, čím lidé doma topí. Tématem čištění, kontroly a revize komínů se zabývá například článek Revize komínů, nebo jen kontrola?

Vedle povinných kontrol zařízení, které se týkají bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany ovzduší a které jsou popsány výše, jsou stanoveny také povinné kontroly zařízení vyplývající z energetické legislativy tj. ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií tj. kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních zařízení.

Zařízení / PovinnostTermíny / LhůtyLegislativní předpisyOsoba oprávněná provádět činnost
kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie 1) 2)
(kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW)
20 až 100 kW:
1x za 10 let
nad 100 kW:
pevná a kapalná paliva 1x za 2 roky, plynná paliva 1x za 4 roky
3)
zákon č. 406/2000 Sb.
příloha 5 vyhlášky č. 194/2013 Sb.
energetický specialista s příslušným oprávněním
kontrola provozovaných klimatizačních systémů 2) (se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW)12 až 100 kW:
1x za 10 let
nad 100 kW:
1x za 4 roky
3)
zákon č. 406/2000 Sb.
příloha 2 vyhlášky č. 193/2013 Sb.
energetický specialista s příslušným oprávněním

1) platí pro kotle a rozvody tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 458/2000 Sb.); kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem této licence, provádí držitel této licence, a to jednou ročně

2) povinnost se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost

3) platí pro systémy, které nejsou trvale monitorovány

Poznámka: Všechny zde uváděné legislativní předpisy jsou myšleny ve znění pozdějších předpisů, tzn. v aktuálně platném znění.

Komentáře jsou uzavřeny.