Ohlášení stavby, stavební povolení

V souvislosti s prováděním změn dokončených budov jejich vlastníci často řeší (anebo naopak neřeší, i když by měli), zda musí dané změny hlásit stavebnímu úřadu či nikoli. Tuto skutečnost si uvědomí například v okamžiku, kdy se rozhodnou žádat o podporu na realizaci energeticky úsporných opatření, neboť stanovisko stavebního úřadu je jednou z povinných součástí žádosti o dotaci.

Povolení a ohlášení stavby stanoví zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), konkrétně jeho čtvrtá část „Stavební řád“, hlava I „Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce“, díl 1 „Povolení a ohlášení“.

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení uvádí § 103, jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení uvádí § 104 a zákon dále stanovuje v § 108, že „stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak“, jinými slovy u všech ostatních výše neuvedených staveb.

Z uvedených ustanovení vyplývá, že novostavba a změny dokončené stavby pro bydlení vyžadují minimálně ohlášení stavebnímu úřadu, a to v případě, že se jedná o „stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím“. Ostatní stavby pro bydlení, nesplňující uvedené podmínky, vyžadují stavební povolení.

Komentáře jsou uzavřeny.