Revize zařízení elektrických, plynových a jiných

Revize technických zařízení budov jsou prováděny především za účelem zajištění bezpečnosti při jejich užívání. Revizím podléhají nejen energetická zařízení, jako jsou zařízení elektrická, plynová, kotelny, spalinové cesty, ale také tlaková zařízení, zařízení pro požární ochranu, výtahy apod.

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, stanovuje povinnosti zákazníků a vlastníků nemovitostí v souvislosti s jejich odběrem paliv a energie:

  • § 28 odst. (2) písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. Zákazník je povinen udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.
  • § 28 odst. (7) zákona písm. b) č. 458/2000 Sb. Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je povinen udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.
  • § 62 odst. (2) písm. f) zákona č. 458/2000 Sb. Zákazník je povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, …
  • § 62 odst. (4) písm. b) zákona č. 458/2000 Sb. Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit.

Kontroly a revize kotlů a kotelen a spalinových cest jsou popsány také v příspěvku Kontroly kotlů.

ZařízeníPovinnostTermíny / LhůtyLegislativní předpisy / Technické normyOsoba oprávněná provádět činnost
elektrická zařízení
elektroinstalace
pravidelná revize1x za 5 let 1)zákon č. 458/2000 Sb.
ČSN 33 1500
revizní technik
elektrická zařízení
hromosvod
systémy ochrany před bleskem (LPS)
pravidelná revize1x za 2 roky pro třídu LPS I a II
1x za 4 roky pro třídu LPS III a IV
zákon č. 458/2000 Sb.
ČSN EN 62305-3
revizní technik
vizuální kontrola1x za rokzákon č. 458/2000 Sb.
ČSN EN 62305-3
revizní technik
plynová zařízení
rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel)
kontrola1x za rokvyhláška č. 85/1978 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.oprávněná osoba
provozní revize1x za 3 rokyvyhláška č. 85/1978 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.
ČSN 38 6405
revizní technik
plynová zařízení
plynová kotelna 2)
kontrola1x za rokČSN 07 0703oprávněná osoba
provozní revize1x za 3 rokyČSN 07 0703revizní technik
nízkotlaké kotelny 3) odborná prohlídka1x za rokvyhláška č. 91/1993 Sb. k zákonu č. 174/1968 Sb.osoba dle zákona, např. tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik
tlaková zařízení tlakové nádoby
(např. expanzní nádoby, ohřívače vody…)
provozní revize1x za rokČSN 69 0012revizní technik
vnitřní revize1x za 5 letČSN 69 0012revizní technik
zkouška těsnostipo vnitřní reviziČSN 69 0012revizní technik
zdvihací zařízení
výtahy
provozní prohlídka1x za 2 týdnyČSN 27 4002dozorce výtahu
odborná prohlídka1x za 3 měsíceČSN 27 4002pracovník servisní firmy
odborná zkouška1x za 3 rokyČSN 27 4007zkušební technik
inspekční prohlídka1x za 6 letČSN 27 4007inspekční orgán

1) platí pro základní prostředí dle ČSN 33 0300

2) norma platí pro plynovou kotelnu se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3) vyhláška platí pro kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, a to pro organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost

Poznámka: Všechny zde uváděné legislativní předpisy jsou myšleny ve znění pozdějších předpisů, tzn. v aktuálně platném znění.

Komentáře jsou uzavřeny.