Zpracování energetického auditu a posudku a průkazu energetické náročnosti budovy

Zpracování energetických dokumentů jako jsou energetické audity, energetické posudky a průkazy energetické náročnosti budov z důvodu legislativní povinnosti je podrobněji popsáno na jednotlivých stránkách tohoto webu. Zde je proto uveden jen stručný přehled.

Energetický audit má povinnost zpracovat:

  • vlastník budovy nebo energetického hospodářství v případě, že budova nebo energetické hospodářství mají spotřebu energie vyšší, než je vyhláškou stanovená hodnota, a pokud současně všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je vyhláškou stanovená hodnota (liší se pro organizační složky a pro ostatní vlastníky)
  • vlastník budovy v případě větší změny dokončené budovy, pokud nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy
  • podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, a to pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství, a dále je povinen jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky, pokud nemá zaveden a certifikován systém managementu hospodaření s energií nebo systém environmentálního managementu

Energetický posudek má povinnost zpracovat vlastník budovy nebo energetického hospodářství:

  • v případě výstavby nových budov se zdrojem energie nad 200 kW tepelného výkonu
  • při výstavbě nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny nad 20 MW tepelného příkonu
  • v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu nad 20 MW celkového tepelného příkonu, které produkuje odpadní teplo
  • v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji nad 20 MW celkového tepelného příkonu

Průkaz energetické náročnosti budovy má povinnost opatřit:

  • vlastník budovy při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov
  • orgán veřejné moci u budov užívaných (nikoli pouze vlastněných) s celkovou energeticky vztažnou plochou než je zákonem stanovená hodnota
  • vlastník budovy při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (vlastní jednotky má povinnost zpracovaný průkaz předložit a předat kupujícímu)

V praxi nastávají situace, že například stavební úřad nevyžaduje od stavebníka předložit chybějící průkaz energetické náročnosti budovy, který by měl být ze zákona součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby. Avšak tato skutečnost nezbavuje stavebníka povinnosti energetický průkaz opatřit a za nesplnění této povinnosti mu (fyzické osobě) hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Komentáře jsou uzavřeny.